Zwroty i reklamacje

Zwroty

Konsument, który za­warł ze Sklepem umowę na od­le­głość, ma prawo od­stą­pić od umowy bez po­da­wa­nia przy­czyny w ter­mi­nie 14 dni od dnia ob­ję­cia w po­sia­da­nie ku­pio­nych rze­czy.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

W związku z powyższym Sprzedawca na stronie opisu produktu w sposób jednoznaczny wskazuje fakt wykonania produktu na “indywidualne zamówienie” (meble i niektóre modele oświetlenia). Dotyczy to również zamówień na meble dokonywanych  drogą mailową poprzez adres [email protected]

Wszystkie pozostałe produkty bez tej adnotacji podlegają możliwości zwrotu zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

W celu odstąpienia od umowy należy:
poinformować Sklep mailowo o chęci odstąpienia od umowy wysyłając uzupełniony formularz (PDF, DOC) w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Sklep poinformuje Konsumenta drogą mailową na jaki adres wysłać zwracany Towar.
wysłać Towar na swój koszt wraz z dowodem zakupu na adres uzgodniony wcześniej ze Sklepem.

Towar powinien być odesłany w stosownym opakowaniu, z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze rodzaj transportu towaru oraz sam rodzaj towaru.

Zwrot kosztów towaru następuje w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas przesyłki.

Szczegółowy opis postępowania w przypadku zwrotów znajdziecie w Regulaminie Sklepu.

Prosimy także o zapoznanie się z Pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

Reklamacje

Sklep ma obowiązek dostarczyć Wam towar wolny od wad. Dlatego odpowiadamy za wady fizyczne lub prawne.

Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem:
dwóch lat – w przypadku sprzedaży Towaru Konsumentowi,
jednego roku – w przypadku sprzedaży Towaru Przedsiębiorcy.

Z uwagi na charakter i gabaryty reklamowanych przedmiotów Klient powinien w pierwszej kolejności zgłosić drogą elektroniczną ([email protected]) wypełniony formularz reklamacyjny, dowód zakupy, a także w miarę możliwości zdjęcia wad.

Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep  naprawiwymieni na pełnowartościowy lub obniży cenę za reklamowany produkt. Jeśli wymiana albo naprawa okaże się niemożliwa Sklep zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.

Szczegółowy opis postępowania w przypadku korzystania z rękojmi (reklamacji) znajdziecie w Regulaminie Sklepu.

Meble

Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją użytkowania i pielęgnacji mebli, a także z Kartą gwarancyjną dołączoną do zakupionego produktu.

Wszelkie wątpliwości związane ze zwrotem towaru i reklamacjami można wyjaśniać kontaktując się nami.