Zwroty i reklamacje

Zwroty

Konsument, który za­warł ze Sklepem umowę na od­le­głość, ma prawo od­stą­pić od umowy bez po­da­wa­nia przy­czyny w ter­mi­nie 14 dni od dnia ob­ję­cia w po­sia­da­nie ku­pio­nych rze­czy.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

W związku z powyższym Sprzedawca na stronie opisu produktu w sposób jednoznaczny wskazuje fakt wykonania produktu na “indywidualne zamówienie” (meble i niektóre modele oświetlenia). Dotyczy to również zamówień na meble dokonywanych  drogą mailową poprzez adres [email protected].

Wszystkie pozostałe produkty bez tej adnotacji podlegają możliwości zwrotu zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

W celu odstąpienia od umowy należy:
poinformować Sklep mailowo o chęci odstąpienia od umowy wysyłając uzupełniony formularz (PDF) w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Sklep poinformuje Konsumenta drogą mailową, na jaki adres wysłać zwracany Towar.
wysłać Towar na swój koszt wraz z dowodem zakupu na adres uzgodniony wcześniej ze Sklepem.

Towar powinien być odesłany w stosownym opakowaniu, z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze rodzaj transportu towaru oraz sam rodzaj towaru.

Zwrot kosztów towaru następuje w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas przesyłki.

Szczegółowy opis postępowania w przypadku zwrotów znajdziecie w Regulaminie Sklepu.

 

Reklamacje

Sklep ma obowiązek dostarczyć Ci towar wolny od wad. Dlatego odpowiadamy za wady fizyczne lub prawne.

Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem:
dwóch lat – w przypadku sprzedaży Towaru Konsumentowi,
jednego roku – w przypadku sprzedaży Towaru Przedsiębiorcy.

Z uwagi na charakter i gabaryty reklamowanych przedmiotów Klient powinien w pierwszej kolejności zgłosić drogą elektroniczną ([email protected]) wypełniony formularz reklamacyjny, dowód zakupu, a także w miarę możliwości zdjęcia wad.

Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep  naprawi, wymieni na pełnowartościowy lub obniży cenę za reklamowany produkt. Jeśli wymiana albo naprawa okaże się niemożliwa, Sklep zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.

Szczegółowy opis postępowania w przypadku korzystania z rękojmi (reklamacji) znajdziecie w Regulaminie Sklepu.

Meble

Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją użytkowania i pielęgnacji mebli, a także z Kartą gwarancyjną dołączoną do zakupionego produktu.

Wszelkie wątpliwości związane ze zwrotem towaru i reklamacjami można wyjaśniać kontaktując się nami.