Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO

www.woodandsteel.pl

dla osób fizycznych

obowiązujący od 27.10.2020r.

1. Wstęp

1.1           Sprzedaż produktów za po­śred­nic­twem sklepu www.woodandsteel.pl re­ali­zuje Krzysztof Kmita, pro­wa­dzący dzia­łal­ność go­spo­dar­czą pod firmą W&S Krzysztof Kmita z siedzibą w Miechowie (32-200) przy ul. Józefa Piłsudskiego 14, NIP: 6591495685, REGON: 366387923

1.2           Kontakt ze Sprze­dawcą moż­liwy jest pod ad­re­sem e-mail biuro@woodandsteel.pl oraz telefoniczne pod numerem +48 795-014-831

1.3           Adres korespondencyjny sklepu to: W&S Krzysztof Kmita, ul. Tadeusza Szafrana 5A/43, 30-363 Kraków

2. Definicje

2.1           Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

2.2           Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.3           Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.4           Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.woodandsteel.pl

2.5           Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.woodandsteel.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia

2.6           Sprzedawca – oznacza Krzysztofa Kmitę prowadzącego działalność gospodarczą W&S Krzysztof Kmita w Miechowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 14, NIP: 6591495685, REGON: 366387923.

2.7           Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

2.8           Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana języku polskim z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.

2.9           Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez  Sprzedawcy, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

2.10       Dostawca – oznacza firmę kurierską, czyli podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

2.11       Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę Towaru oraz sposób dostawy.

2.12       Dni robocze –  dni tygodnia od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

2.13       Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

3. Postanowienia ogólne

3           Postanowienia ogólne

3.1           Zakup towaru w Sklepie jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: biuro@woodandsteel.pl oraz bezpośrednio przez stronę internetową pod adresem www.woodandsteel.pl. Zakup dokonywany bezpośrednio przez stronę internetową www.woodandsteel.pl  jest możliwy bez dokonywania rejestracji w Sklepie – jako Gość.

3.2           Towary oferowane przez Sklep są nowe. Sklep może sprzedawać również towary używane, ale wówczas fakt ten zostaje Klientowi zakomunikowany w opisie produktu. Główne cechy towaru opisane są w karcie produktu na stronie Sklepu.

3.3           Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Regulamin Sklepu określa zasady zakupów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. Klient dokonując zakupu potwierdza znajomość Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u.

3.4           Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu https://woodandsteel.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3.5           Regulamin jest in­te­gralną czę­ścią Umowy sprze­daży za­wie­ra­nej mię­dzy Kupującym a Sprzedawcą.

3.6           W momencie składania zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową www.woodandsteel.pl – udostępniany jest Klientowi Regulamin Sklepu (Regulamin Sklepu pojawia się w nowej zakładce przeglądarki, po kliknięciu w link). Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Sklepu. Po zapoznaniu się z Regulaminem, Klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem poprzez kliknięcie w checkbox, przy zapisie “Przeczytałem i akceptuję Regulamin Sklepu“. Dodatkowo Klient ma udostępniony Regulamin na stronie www.woodndsteel.pl oraz Regulamin zostanie przesłany Klientowi w każdej chwili na jego życzenie na wskazany przez Klienta adres email.

3.7           W przypadku gdy Klient dokonuje zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej to wówczas Klient otrzymuje Regulamin na adres email i jest informowany przez Sklep o: istnieniu Regulaminu, o treści Regulaminu, o możliwości zapoznania się z Regulaminem w każdym czasie, dostępności Regulaminu.

3.8           Kupujący i Sklep porozumiewają się ze sobą przy pomocy środków porozumiewania się na odległość tj. email, telefon, czat na stronie www.

3.9           Wszystkie ceny pro­duk­tów po­dane na stro­nach Sklepu są ce­nami brutto i podane w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują innych kosztów związanych między innymi z Dostawą towarów, transportem towarów, z transportem zwrotnym towaru, wniesieniem towarów czy montażem towarów.

3.10       Koszty wysyłki towaru do Klienta lub transportu towaru do Klienta, podawane są przez Sklep przed złożeniem zamówienia. Koszty, o których tu mowa podawane są kwotowo, o ile wskazanie konkretnej kwoty jest możliwe, w pozostałych przypadkach, gdy wskazanie konkretnej kwoty nie jest możliwe Sklep informuje Klienta o obowiązku ich poniesienia. Koszty wniesienia towarów zależne są od cennika przewoźnika, spedytora, o ile spedytor, przewoźnik świadczy daną usługę.

3.11       Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Sklepie  (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

3.12       Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

3.13       Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

3.14       W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.15       Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

3.16       Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

3.17       Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes  Sprzedawcy.

4. Zamawianie

4           Zamawianie

4.1           Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4.2           Meble na indywidualne zamówienie, o niestandardowych wymiarach, kolorach bądź rodzaju wykończenia można składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje w wiadomości zwrotnej formularz podsumowujący zamówienie. W formularzu znajdować się będzie: imię i nazwisko zamawiającego, adres dostawy towaru, numer telefonu, adres email, rodzaj mebla, model, wymiary, wykończenie blatu, wykończenie postawy stalowej a także dodatkowe informacje takie jak np. koszty dostawy, czas realizacji itp. Klient zobowiązany jest potwierdzić zgodność treści formularza podsumowującego zamówienie.

4.3           Oświetlenie na indywidualne zamówienie o niestandardowych wymiarach, kolorach bądź rodzaju wykończenia można składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, po wcześniejszym otrzymaniu wyceny i ustaleniu kosztów transportu.

4.4          W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego:

4.4.1           Należy wejść na stronę internetową www.woodandsteel.pl, dokonać wyboru modelu Towaru, koloru, rozmiaru, rodzaju wykończenia lub innego charakterystycznego parametru oraz ilości. Klient podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.4.2           Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich Kliknięcie przycisku “Dodaj do koszyka”.

4.4.3           Na stronie “Koszyk” wyświetlane są Towary dodane przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Klient ma możliwość usunięcia Towaru z Koszyka, zmiany jego ilości, oraz kontynuacji zakupów. Jeżeli klient posiada kod rabatowy, może go wpisać odpowiednią rubrykę formularza, obniżając cenę Towaru.

4.4.4           Po sprawdzeniu stanu Zamówienia Klient może przejść do kolejnego etapu wypełniania formularza Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Przejdź do kasy”. W tym etapie Klient podaje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, informacje dodatkowe, a także wybiera formę płatności oraz sposób dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu.

4.4.5           W przypadku, gdy Klient zamawia większą ilość Towaru (kilka sztuk) może zwrócić się do Sprzedającego o obniżenie kosztów dostawy. Sprzedający postara się w możliwie najszybszym czasie odpowiedzieć na zapytanie Klienta i jeśli jest to możliwe obniżyć koszty dostawy.

4.4.6           Klient składa Zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” w formularzu Zamówienia.  Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiednich checkbox’ów. Każdorazowo przed Dostawą Zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.

4.4.7           Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług oraz kosztów dostawy i wybranej metody płatności.

4.4.8           Złożenie zamówienia oraz jego opłacenie stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

4.4.9           Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła w ciągu 3 dni roboczych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. W tym momencie mię­dzy Kupującym a Sprzedawcą do­cho­dzi do za­war­cia Umowy sprze­daży pro­duk­tów ob­ję­tych Za­mó­wie­niem. W przeciwnym wypadku Sprzedawca niezwłocznie zwraca zapłaconą kwotę Kupującemu.

4.4.10       Klient dokonuje płatności za zamówione Towary w formie ustalonej ze Sklepem. W przypadku składania Zamówienia bezpośrednio przez stronę www.woodandsteel.pl Klient przy składaniu zamówienia wybiera wariant płatności spośród form płatności przedstawionych na Stronie internetowej Sklepu.

4.4.11       Zaksięgowanie wpłaty od Kupującego w wysokości podanej w podsumowaniu Zamówienia  na koncie firmowym Sklepu lub przesłanie przez Sprzedającego do Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia – w zależności co zaszło później – uznaje się za początek terminu realizacji Zamówienia.

4.5          W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej:

4.5.1           W przypadku, gdy Klient ma zamiar złożyć zamówienia za pomocą poczty elektronicznej wysyła zapytanie o dany przedmiot na adres: biuro@woodandsteel.pl.

4.5.2           Klient otrzymuje w wiadomości zwrotnej od Sklepu wycenę zamówienia (kwota brutto), koszty przesyłki (kwota brutto) oraz przybliżony czas realizacji.

4.5.3           Po akceptacji przez Kupującego wyceny i wyrażenia chęci zakupy przedmiotu Sklep przesyła Klientowi droga elektroniczną:

– formularz podsumowujący zamówienie. W formularzu znajdować się będzie: imię i nazwisko zamawiającego, adres dostawy towaru, numer telefonu, adres email, rodzaj mebla, model, wymiary, wykończenie blatu, wykończenie postawy stalowej a także dodatkowe informacje takie jak np. koszty dostawy, czas realizacji itp. Klient zobowiązany jest potwierdzić zgodność treści formularza podsumowującego zamówienie.

– fakturę Pro-forma do opłacenia; na opłacenie faktury Pro-forma Kupujący ma 7 dni od dnia otrzymaniu faktury.

4.5.4                        Zaksięgowanie wpłaty od  Kupującego na koncie firmowym Sklepu uznaje się za początek terminu realizacji zamówienia. Sklep potwierdza w wiadomości do Klienta fakt przyjęcia zamówienia do realizacji w  ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty – w tym momencie mię­dzy Kupującym a Sprzedawcą do­cho­dzi do za­war­cia Umowy sprze­daży pro­duk­tów ob­ję­tych za­mó­wie­niem.

5. Dostawa

5.1           Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy Towarów do Klienta.

5.2.          W przypadku zamówienia Towarów o różnym terminie realizacji, dostawa Towarów realizowana będzie częściami lub terminem dostawy będzie najdłuższy podany czas realizacji.

5.3           Termin realizacji Zamówienia może być znacznie krótszy, wtedy Klient zostaje poinformowany telefonicznie o wcześniejszej realizacji Zamówienia.

5.4           Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.5           Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

5.6           Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub transportem własnym Sprzedającego.

5.7           Klient  zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego, który będzie przekazany Dostawcy w celu dokładnego umówienia terminu dostawy.

5.8           W dniu przygotowania Towaru do wysyłki Klientowi przekazywana jest na adres poczty elektronicznej bądź telefonicznie informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. Jeżeli termin dostawy będzie nieodpowiedni dla Klienta, można ten termin ustalić ponownie ale nie później niż do 5 dni roboczych od daty powiadomienia. Za każdy kolejny dzień zwłoki w wysyłce zostanie naliczona opłata magazynowa. Koszty opłaty magazynowej naliczane będą indywidualnie i zależne będą od gabarytów zamówionego Towaru.

5.9           Sklep nie ma obowiązku wniesienia towaru do Klienta. W przypadku korzystania z firmy kurierskiej,  kwestie wniesienia towaru należą do indywidualnych ustaleń Klienta z tymi podmiotami. Sklep nie dokonuje w tym zakresie żadnych ustaleń z firmami kurierskimi. Sklep nie ponosi kosztów wniesienia towarów na posesję czy do mieszkania Klienta.

5.10           Koszty dostawy Towaru ustalone są indywidualnie dla każdego Zamówienia. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.11       Przy odebraniu przesyłki Kupujący powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W razie stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia opakowania Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.

5.12       W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

5.13       Klient nie ma możliwości odbioru osobistego Towaru.

5.14       Koszty dostawy pokrywa Kupujący.

6. Płatności

6.1      Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony Sklepu ma możliwość uiszczenia ceny:

a)       przelewem na numer konta bankowego 63 1050 1445 1000 0092 3717 1559 (ING Bank Śląski), W&S Krzysztof Kmita ul. Józefa Piłsudskiego 14, 32-200 Miechów,

b)       płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24,

c)       płatność za pośrednictwem serwisu PayU.

6.2           Do każdej transakcji wystawiana jest faktura VAT. Jeżeli faktura wystawiona ma być na firmę, należy wcześniej podać wszystkie potrzebne dane.

7. Prawo odstąpienia od umowy

7          Prawo odstąpienia od umowy

7.1           Konsument, który za­warł ze Sklepem umowę na od­le­głość, ma prawo od­stą­pić od umowy bez po­da­wa­nia przy­czyny w ter­mi­nie 14 dni od dnia ob­ję­cia w po­sia­da­nie ku­pio­nych rze­czy.

7.2           Termin prawa do odstąpienia od umowy może zostać wydłużony przez Sprzedawcę w zakresie  15 –  30 dni  od ob­ję­cia w po­sia­da­nie ku­pio­nych rze­czy, wtedy stosowną informację Sprzedawca podaje na stronie danego produktu.

7.3           Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

7.4           Należy poinformować Sklep o chęci odstąpienia od umowy wysyłając oświadczenie drogą elektroniczną na: biuro@woodandsteel.pl lub poprzez formularz elektroniczny umieszczony na stronie Sklepu.

7.5           Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest do pobrania na stronie Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od dnia objęcia w posiadanie Towaru z zastrzeżeniem pkt. 7.2. Regulaminu

7.6           Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie poinformować drogą elektroniczną o przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.7           W celu odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest wysłać  Towar wraz z dowodem zakupu na adres wskazany w wiadomości mailowej przez Sprzedającego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do adresu wysyłki, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym.

7.8           Towar powinien być odesłany w stosownym opakowaniu, z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze rodzaj transportu Towaru oraz sam rodzaj Towaru.

7.9           Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zostanie wtedy potrącona kwota odpowiadająca zmniejszeniu wartości produktu przez Konsumenta.

7.10           Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres  Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

7.11       Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.12       Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.13       Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.14       W wypadku odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Prosimy o poinformowanie Sklepu o dacie nadania przesyłki zwrotnej.

7.15       Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8. Rękojmia i reklamacje

8       Rękojmia i Reklamacje

8.1           Sklep ma obo­wią­zek do­star­czyć Klientowi Towar wolny od wad. Sprzedawca jest od­po­wie­dzialny wzglę­dem Klienta, je­żeli sprze­dany Towar ma wadę fi­zyczną lub prawną (rę­koj­mia za wady).

8.2           Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem:

a)       dwóch lat – w przypadku sprzedaży Towaru Konsumentowi

b)       jednego roku – w przypadku sprzedaży Towaru Przedsiębiorcy.

Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Przy sprzedaż Towaru na rzecz Przedsiębiorcy, kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

8.3           Jeżeli Towar ma wadę, Klient ma prawo do:

8.3.1           Złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Powyższe ograniczenie nie stosuję, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

8.3.2           Żądania wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

8.3.3           Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

8.4           W przypadku uznania reklamacji za zasadną koszty dostarczenia Towaru pokrywa Sprzedawca.

8.5         Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania zakupionych Towarów.

8.6           Z uwagi na charakter i gabaryty reklamowanych przedmiotów Klient powinien w pierwszej kolejności zgłosić drogą elektroniczną wypełniony formularz reklamacyjny, dowód zakupy, a także w miarę możliwości zdjęcia wad.

8.7            Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

8.8           Po wstępnym zapoznaniu się z reklamacją, jeżeli Sprzedający uzna ją za zasadną, należy przesłać odpowiednio zapakowany reklamowany Towar na adres wskazany przez Sprzedającego.

8.9           W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa okaże się niemożliwa, Sprzedawca zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni.

8.10       Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów/reklamacji odsyłanych za pobraniem.

8.11       Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem  e-mail biuro@woodandsteel.pl.

8.12       Prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkowania i pielęgnacji mebli, a także z kartą gwarancyjną.

9. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

9. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies www.woodandsteel.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies www.woodandsteel.pl

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy, że: 

 • Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma W&S Krzysztof Kmita z siedzibą w Miechowie (32-200), przy ul. J. Piłsudskiego 14, prowadzący działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6591495685, Regon: 366387923, zwana dalej W&S Krzysztof Kmita.
 • Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.woodandsteel.pl.

Dane osobowe, które nam powierzasz zbieramy w celu:

SKLEP

 • składania zamówień w Sklepie Internetowym,
 • składania zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru)

FORMULARZ KONTATOWY

 • zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość.

NEWSLETTER

 • jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach.

Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 Dane Klientów wykorzystywane są w celu: odpowiedzi na zapytanie poprzez formularz na stronie, zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane jedynie Dostawcy, z którym współpracuje W&S Krzysztof Kmita.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez Serwis przelewy 24, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie PayPro SA z siedzibą w Poznaniu. W przypadku, korzystania z usług sklepu Twoje dane osobowe będą przekazywane do ING Banku Śląskiego S.A. w związku z:

a)świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

d)przekazaniaPani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail W&S Krzysztof Kmita będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • Zakład Rachunkowości i Doradztwa “NEST” sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 16, 32-200 Miechów – biuro rachunkowe, które pomaga nam w obsłudze księgowej,
 • PayPro SA , ul. Kanclerska 15 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, systemy płatności, które obsługują płatności,
 • The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera,
 • AttHost Sp. z o.o.ul. Górna 40B/11, 09-402 Płock NIP: 7743221825, REGON: 360176289 – firma hostingowa,
 • Raben Logistics Polska Sp. z o.o. Oddział w Cholerzynie k. Krakowa, Colerzyn 422, 32-060 Liszki – firma transportowa.
 • Mailer Lite, Paupio g. 28, LT-11341 Vilnius – system mailingowy służący do przesyłania newslettera,
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Twisto Polska sp. z o.o.
 • Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta
 • Klaviyo Inc., 60 South Street, Suite 910, Boston, Massachusetts 02111
 • Customer Reviews, 71–75 Shelton Street London, WC2H 9JQ, United Kingdom

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

W przypadku, gdy podanie Twoich danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie Twoich danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych doTwisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Ciebie towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Pamiętaj, że podanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. Zawsze możesz wycofać swoją zgodę. Przysługuje Ci prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich poprawiania oraz częściowego lub całościowego usunięcia (“prawo bycia zapomnianym”)  wyjątkiem tych, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Twoje dane nie będą wykorzystywane na inne cele niż wskazałeś. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim będzie prowadzony proces sprzedaży, okres uprawnień konsumenckich oraz okres wynikający z obowiązków księgowych nałożonych przez obecnie obowiązujące przepisy, tj. do 6 lat od zakończenia świadczenia usługi.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania to z chęcią na nie odpowiemy. W tym celu skontaktuj się z biuro@woodandsteel.pl

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym W&S Krzysztof Kmita poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018r.

Mechanizm cookies

Sklep internetowy www.woodandsteel.pl zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)  nie służą nam do zbierania zindywidualizowanych, poufnych informacji o Tobie i te informacje nie są przez nas zbierane ani przechowywane, a służą jedynie wyświetleniu Tobie zindywidualizowanej zawartości.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej  Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym  na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu www.woodandsteel.pl.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt.

Facebook – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat skuteczności i dopasowania reklam na Facebooku.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

Operator Sklepu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Sklepu www.woodandsteel.pl.

Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018r.

 

10. Postanowienia końcowe

10           Postanowienia końcowe

10.1           Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

10.2           Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż kolory produktów przedstawione w serwisie mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych produktu. Taka różnica może wynikać z różnic w sposobie wyświetlania kolorów przez monitor, a także z naturalnego charakteru surowca jakim jest drewno, w którym występują różnice w układzie i odcieniach usłojenia i nie stanowi podstawy do reklamacji.

10.3           Wszystkie informacje, zdjęcia, grafiki zawarte na stronie internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy lub Producenta z którym Sprzedający współpracuje i są chronione prawem autorskim.

10.4           Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

10.5           W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

10.6           Sprzedawca nie sto­suje ko­deksu do­brych prak­tyk, o któ­rym mowa w usta­wie z dnia 23 sierp­nia 2007 r. o prze­ciw­dzia­ła­niu nie­uczci­wym prak­ty­kom ryn­ko­wym.

10.7           Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.8           Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14  dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.

10.9           Regulamin obowiązuje od 27.10.2020r.

Poprzednia wersja regulaminu obowiązująca w dnich 25.05.2018 – 26.10.2020r znajduje się tutaj